สมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกใหม่

 - เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี ค่าธรรมเนียม 30 บาท

 - ผู้ที่มีอายุระหว่าง 19-59 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท

 - ภิกษุ สามเณร ผู้นำทางศาสนา (ต้องแสดงบัตร) ผู้พิการ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และอื่น ๆ ตามสมควร ฟรีค่าธรรมเนียม

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสมาชิก

 - การสมัครสมาชิกใหม่ ต้องยื่นบัตรประชาชนประกอบการสมัครทุกครั้ง

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park