Good Net

ห้องอินเตอร์เน็ตสีขาว Good Net

บริการคอมพิวเตอร์ แท็บเลต อินเตอร์เน็ต ฟรี Wi-Fi ที่ปลอดภัย ด้วยการกลั่นกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม จนได้ชื่อว่าเป็นห้องอินเตอร์สีขาว

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park