คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของผู้ใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หรือเรียกว่า “ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” ตระหนักและให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

          คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) ฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนได้ทราบรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

          ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในประกาศนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ซึ่งหมายความว่า ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คำนิยาม

          “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

          “ศูนย์ ICT แม่ฮ่องสอน” หมายความถึง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          “อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน” หมายความถึง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          “เจ้าหน้าที่” หมายความถึง ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          “ผู้ใช้บริการ” ได้แก่ “สมาชิก ผู้เข้าใช้บริการ” หมายความว่า ประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ทั้งที่สมัครสมาชิกรายปี สมาชิกออนไลน์ ผู้เข้าใช้บริการออนไลน์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของศูนย์ ICT ตลอดจนผู้เข้าใช้บริการในพื้นที่ 

          “ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม” หมายความว่า คนทั่วไปที่ลงทะเบียน เพื่อประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          “วิทยากร” หมายความถึง ผู้ที่ทำหน้าถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่จัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

          “ผู้ใช้งานเว็บไซต์” หมายความถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน www.mhsict.org

          “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ” หมายความถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนที่นอกเหนือจาก ผู้ใช้บริการ

         ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้ระเบียบของพันธกิจดังต่อไปนี้

 1. ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนและสังคม
 2. ฝึกอบรม ยกระดับ และรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของชุมชนโดยเน้นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพการทำงาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด และประเทศ 
 3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม
 4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการสมัครเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการสมัครตามช่องทางที่จัดไว้
 2. เพื่อประกอบการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ซึ่งผู้สมัครดำเนินการลงทะเบียนหรือส่งใบสมัครมาตามช่องทางที่จัดไว้
 3. เพื่อประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและเผยแพร่ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 4. เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากร สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 5. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 6. เพื่อจัดทำภาพนิ่งและวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนให้เรียนรู้ย้อนหลัง
 7. เพื่อเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร
 8. เพื่อการติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสาร
 9. เพื่อจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ
 10. เพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยาน   การเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 11. เพื่อการรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่
 12. เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล พัฒนาการบริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 13. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ให้บริการ
 14. เพื่อการเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 15. เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติ และการนำเสนอบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
 16. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม รายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านการกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ www.mhsict.org และช่องทาง Social Media ช่องทางออนไลน์, การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือการที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนโดยตรง ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ รูปถ่าย ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลบุคคลอ้างอิงชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลหน่วยงาน
2. ข้อมูลที่เก็บโดยตรงผ่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม  ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น google form ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลหน่วยงาน ระดับการศึกษา  เพศ อาชีพ
3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการใช้บริการ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน รายการธุรกรรมทางเงินหรือบริการใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน วันที่และสถานที่ หมายเลขการทำรายการ ข้อมูลยอดเงินประกันหนังสือ  ข้อมูลยอดเงินค่าบริการอื่นๆ (eMomey) และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ  รายการธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ รายการค่าปรับล่าช้า รายการค่าปรับหนังสือหายและค่าดำเนินการกรณีหนังสือหาย รายการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม  รายการเข้าร่วมกิจกรรม  วันที่และสถานที่การเช้าใช้บริการในพื้นที่
2. ข้อมูลที่เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ www.mhsict.org ของท่าน เว็บไซต์คุกกี้ ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลการใช้ Application, Device ID, Browsing history

3. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพถ่าย วีดีโอกิจกรรม ประวัติส่วนตัวที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อสำรวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเป็นต้น

จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เพื่อยืนยันตัวตนในการสมัครในการเข้ารับบริการจากศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ประเภทสมาชิก วันและเดือนที่เข้าร่วม/วันที่สมัคร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก/วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก และข้อมูลการเป็นผู้ใช้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน/สมาชิกอื่นๆ
2. เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก ผู้ใช้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ  ข้อมูลยอดเงินประกันหนังสือ  ข้อมูลยอดเงินค่าบริการอื่นๆ (eMomey) และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ รายการธุรกรรมทางเงินหรือบริการใด ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินไปยังและจากท่าน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน วันที่และสถานที่ หมายเลขการทำรายการ
3. เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ ของสมาชิก ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล รายการธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ ข้อมูลการจอง วันนัดหมายรับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ
4. เพื่อยืนยันตัวตนในการรับบริการของสมาชิกและผู้ใช้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 
5.เพื่อรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ที่อยู่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ข้อมูลหน่วยงาน ระดับการศึกษา เพศ (กรณีจัดอบรม/กิจกรรม ที่ต้องแบ่งกลุ่มหรือห้องพัก) อาชีพ (กรณีอบรมเฉพาะทาง)
6. เพื่อประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและเครือข่ายของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชื่อ-นามสกุล  อีเมล เบอร์โทรศัพท์มือถือ
7.เพื่อจัดทำรายชื่อและประวัติย่อของวิทยากร สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชื่อ-นามสกุล ประวัติย่อ ตำแหน่ง สังกัด ความเชี่ยวชาญ  ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
 8. เพื่อประมวลผลและจัดทำรายงานสถิติของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล รายการธุรกรรมทางการเงิน  รายการธุรกรรมการยืม-คืนหนังสือ ข้อมูลการจอง วันนัดหมายรับบริการ ที่อยู่/วันที่  วันที่เวลาและสถานที่การเช้าใช้บริการในพื้นที่ วันที่เวลาและสถานที่ในการลงทะเบียนและเข้าร่วมกิจกรรม  รายการประวัติสืบค้นข้อมูลทรัพยากร  รายการประวัติการจองทรัพยากร  ประเภทการเป็นสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก/วันที่สิ้นสุดการเป็นสมาชิก  ประวัติการเป็นสมาชิก 
9. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
10.จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง

11. เพื่อจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร คืนเงินประกันสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และคืนเงินประกันการบริการเช่าใช้พื้นที่

 

ชื่อ สกุล

ชื่อหน่วยงาน (กรณีงานพื้นที่)

เลขที่บัญชีธนาคาร

12. ติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ไอดีไลน์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลผู้ประสานงาน

13. บริหารจัดการการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานตามกฎหมายของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อประเภทของบุคคลและช่องทางดังต่อไปนี้

 1. หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน เช่น กรณีหน่วยงานร้องขอเป็นหนังสือมายังศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนขอให้จัดส่งรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงาน เป็นต้น
 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือบุคคลอื่นเพื่อการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด คำสั่งของผู้มีอำนาจ คำสั่งหรือหมายศาล เป็นต้น
 3. หน่วยงานเครือข่าย คู่สัญญา ผู้ให้บริการหรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องหรือมีความจำเป็นในการให้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน เช่น ผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูล ผู้จัดส่งเอกสารหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์ ผู้ให้บริการในการจัดเก็บสถิติการใช้งานระบบ เป็นต้น
 4. ประกาศต่อสาธารณะ ในกรณีเช่น การประกาศรายชื่อผู้ใช้บริการ รายชื่อวิทยากร คลิปวีดีโอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีผู้ใช้บริการหรือวิทยากรปรากฏเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน www.mhsict.org และประกาศผ่านสื่อ Social Media ของ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เป็นต้น

ทั้งนี้ กรณีที่การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ศูนย์

พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการขอความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรวบรวมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่กรณีที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลและกรณีที่การขอเข้าถึงและรับสำเนาของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. สิทธิในการขอให้องค์กรระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
  1. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยาน

    การเรียนรู้แม่ฮ่องสอนทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วน

    บุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 2. เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนได้แจ้งแก่ท่านในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
 3. เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนกำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน)
 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาดังต่อไปนี้

 1. สำหรับข้อมูลสมาชิกรายปี เก็บรักษาไว้เท่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อในการตรวจสอบ

ธุรกรรมทางการเงินและบัญชีกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 1. สำหรับข้อมูลสมาชิกออนไลน์ เก็บรักษาตลอดชีพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการเข้าใช้บริการ จนกว่าได้รับแจ้งจากสมาชิกออนไลน์แจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิก ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 2. สำหรับข้อมูลสมาชิกรายวัน เก็บรักษาไว้เท่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและบัญชีกับศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 3. สำหรับข้อมูลผู้เข้าอบรม เก็บรักษาตลอดชีพเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการ ฝึกอบรมกับทางศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 4. สำหรับข้อมูลวิทยากร เก็บรักษาตลอดชีพเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสอน บรรยาย ให้ความรู้กับทางศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 5. สำหรับข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรักษาตลอดชีพเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการกับทางศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 6. สำหรับข้อมูลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เก็บรักษาตลอดชีพเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งแก่ท่าน และเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเข้าใช้บริการ ติดต่อประสานงาน ร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นโยบายการใช้คุกกี้

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน www.mhsict.org หรือบนอุปกรณ์ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนและข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน


การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Policy) ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

นอกจากนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม


การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและผู้แทน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับคำร้องขอจากท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายของท่าน โดยส่งคำร้องขอผ่าน อีเมล : mhsict@hotmail.com

ในกรณีที่ท่าน ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมายมีการคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจะดำเนินการบันทึกหลักฐานคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอาจปฏิเสธสิทธิตามวรรคสองได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้


การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

ในกรณีที่มีความจำเป็น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น

การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนมอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้

ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่างศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

เว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากประกาศนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน 

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม


การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่และบุคคลเฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่และบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด


การเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนอาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.mhsict.org อย่างไรก็ดี ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอนขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้ของท่าน ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ ทั้งนี้ โปรดหยุดการใช้งานหากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้ หากท่านยังคงใช้งานต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้ว ถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว


การติดต่อกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

หากท่านต้องการที่จะติดต่อศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้

แม่ฮ่องสอน เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา โปรดติดต่อเราผ่านทาง


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

63 อาคารหมอกใหม่ ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ 

อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

เบอร์โทรศัพท์ 053613450 เบอร์โทรสาร 053613450 ต่อ 105

อีเมล : mhsict@hotmail.com
 

* วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 กรกฎาคม 2565

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park