Kids Room

ห้องเด็ก Kids Room

ห้องส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะ และการเรียนรู้สำหรับน้องๆ  เยาวชน ให้ได้สนุกในบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยkids6

kids5
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park