Study Room

ห้องเรียนรู้ Study Room

บริการห้องสำหรับการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง ห้องอ่านหนังสือ ห้องติว บรรยาย และสอนพิเศษ

tu4

tu5

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park