ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ

โครงการฝึกอบรม ICT

78747cb403bf340d3a38ccbc1fb2e139.jpg

 การอบรมหลักสูตร การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล )

 การอบรมหลักสูตร "การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง" (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล ) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด "ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/09/2023

b0a5575bd05cc216f97b9aa4c438dec6.jpg

อบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์” พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน ในวันที่ วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 63 ราย

03/07/2023

f800ef2b59a405912491bfbc2c18c5bd.jpg

อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ”วันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 ราย กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นาย

26/06/2023

โครงการและกิจกรรมพิเศษ

e85405978d4e399cd07e60563c2f93c9.jpg

ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรม บูธ UNDP Thailand ในงาน“มุมมองการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ในหัวข้อ “การใช้แนวกรอบแนวคิด SDGs เพื่อขับเคลื่

18/09/2023

8690d366e599846e0871f010969492cc.jpg

ร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023)

าจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายการเรี

14/09/2023

1dbaf96c7ffa140c2c81c46b994f7e98.jpg

ร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมเดิน -วิ่ง เลียบลำน้ำแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ ,นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ

31/08/2023

บริการวิชาการ

b12e7e5cea0a84a33432a3e6fe82b0b0.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบห

31/08/2023

d2da06c50ee0447f3c41c4aa24550d43.jpg

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แก่นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยพัฒนาและส่งเสริมความรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถนำไปใ

27/07/2023

a081e3a3ce3b25b00487bf0218f80ff6.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การขายผ่านสื่อออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์ไทใหญ่ศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ การขายผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิ

26/07/2023

กิจกรรมนันทนาการ ความคิดสร้างสรรค์

7d4d083c80b7c62d049c772d52faec6b.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากการทำนา

  กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด ต้องผ่านหลากหลายขั้นตอน จะมีขั้นตอนและคำศัพท์อะไรบ้าง เรียนรู้คำศัพท์จากการทำนา จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากการทำนา" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน ณ ห้องเด็ก ศ

16/09/2023

12/09/2023

0c69bbf6e17fe3673434e87a8c4db189.jpg

กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือนกันยายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

เรียนรู้ แยกแยะ ฝึกวินัย ในบอร์ดเกม ภารกิจแยกขยะพิทักษ์โลก จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน สนใจเล่นบอร์ดเกม ติดต่อได้ที่เคาเตอร์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

09/09/2023

บริการพื้นที่

7903df8d914ebf166bd876b084b2406e.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

12/06/2023

f75f36fa181e5887e81d40481d66b2f0.jpg

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา จำนวน 30 คน ณ ห้อง Tringning ศูนย์ ICT อ

07/06/2023

490798ffe94909e5c747dae5b3c86cf8.jpg

อบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อ

27/04/2023

การเยี่ยมชม

abc079a8e980d095ef21ad742797f466.jpg

การประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายกานต์ ประณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน เลขานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบา

06/07/2023

eb132aca6cd133abe5ef51d16f3a1f59.jpg

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

นางสาวกิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจสถานที่เพื่อดำเนินการต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน (ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ) ในส

14/06/2023

2e07dfc83987163afd550859cb72739d.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานศูนย์ทดสอบเรื่องการต่ออายุเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อประสานศูนย์ทดสอบเรื่องการต่ออายุเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา

06/06/2023

ติดตามข่าวสารผ่าน Fanpage ได้ที่นี่

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม / โครงการ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park