ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ

โครงการฝึกอบรม ICT

cdc0f4a610125548d8195b75bdcc5866.jpg

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิตและการประกอบอาชีพ

ในวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วมอบรม 30 ราย วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ ผู้ประกอบการออนไลน์/ นางสาว ศิรินทร จิตศรัทธามั่น เจ้าของช่องแพต สาวดอยแม่ฮ่องสอน/ นางสาววิชุด

12/07/2024

651538fb77d660015289cd252427eef4.jpg

หลักสูตรการใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Word /Microsoft Excel และการใช้งานเทคโนโลยี AI เพื่อการทำงาน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน วันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยา

27/05/2024

fecae7229b5011d5d99ec3650926138c.jpg

บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ Generative AI

อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน

16/02/2024

โครงการและกิจกรรมพิเศษ

d5a1da728bd2a26ad24e626b06db7e54.jpg

ตลาดนัดความรู้ในภูมิภาค (Knowledge Market) ภายใต้โครงการ Fin Lab โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาค และบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ในภูมิภาค (Knowledge Market) ภายใต้โครงการ Fin Lab โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาค และบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ (New Gen) เข้าสู่ตลาดทุน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารดงรัก วิทยาล

18/07/2024

337bed17aa6f5a01f96a317733282abc.jpg

เข้าร่วมเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหาฉันทมติ ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อน & พัฒนานโยบายสาธารณะ ประเด็น "การจัดการไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) แบบมีส่วนร่วม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 67"

โดยร่วมนำเสนอ แนะนำโครงการ Clean Air Heroes 2024 (ปี3) ลดเผา ลดควัน ลดร้อน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร เชื้อเพลิงจากป่าและชุมชน โดยความร่วมมือของ UNDP Thailand และ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุท

11/07/2024

350c32697e01b9848fd3859786b9e8e1.jpg

เข้าร่วมการประชุม Youth Co:Lab Summit 2024 ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก UNDP Thailand, โครงการ Youth Co:Lab และ โครงการ SpringBoard Amplifier Programme ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลในฐานะของ Youth Empowerment Alliance ผู้ให้การสนับสนุน

26/06/2024

บริการวิชาการ

179adaabdd1e9371602956ce5a4187c3.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มิถุนายน 2567

01/06/2024

b5795515d87d3737f3a9b8f1984eef40.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน มีนาคม 2567

01/03/2024

1fe451b267b7d06713e17f56747cc6b7.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

01/02/2024

กิจกรรมนันทนาการ ความคิดสร้างสรรค์

d495c7f2157d23d732ac7ef9471d8305.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน Exploding Kittens แมวระเบิด

วามท้าทาย ตื่นเต้น และสร้างเสียงเฮทุกครั้งที่จั่วการ์ด สร้างรอยยิ้มได้เสมอ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน Exploding Kittens แมวระเบิด เมื่อวันวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

13/07/2024

f4dbd9afb8b87f86bc69b91aaaab868b.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน แซนด์วิชเพื่อสุขภาพ

ไม่น่าเชื่อว่าเด็ก ๆ ก็ทำได้!! แซนด์วิช เมนูง่าย ๆ อร่อย อิ่มท้อง และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ มีผักหลากหลาย สลัด แครอท ไข่ต้ม และของชอบ ฮอทดอก ทุกบ้านนำกลับไปทำได้ เด็กอิ่มท้อง พี่อิ่มใจ กับ กิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "แซนด์วิชเพื่อสุขภาพ"

06/07/2024

c349cc73eb75226c0a9066d45fdc18d4.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน หมากเก็บ

หมากเก็บ" การละเล่นที่ฝึกสมาธิ ให้เกิดไหวพริบ และการแก้ปัญหา ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "หมากเก็บ" จัดเมื่อวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเต้น Studio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

29/06/2024

บริการพื้นที่

c8a3211323f1ac52a9e5326038661eb6.jpg

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน (สกร.) จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567

แก่นักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมสำนักงานสำหรับไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเรียน จำนวน 40 คน วิทยากร โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ICTอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อว

05/07/2024

9b720a7a751b2b8c0082d1935da8ede8.jpg

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบบันทึกข้อมูล กิจกรรมโครงการของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/06/2024

ea77ca7bb8e0d8ae75a28c31dacfbf40.jpg

สำนักศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศด้านลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

21/06/2024

การเยี่ยมชม

c8305e81286687219f0b7092c443043a.jpg

สถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park นำโดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน และพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมคณะ

เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

15/07/2024

eb90ef7749486e58b1bee4b395c0377e.jpg

อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้านิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา

เข้านิเทศก์ติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา นายศุภณัฐ ศักดิ์ชัยพิบูรณ์ นักศึกษาระดับชั้น ปวช. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ให

18/03/2024

c3b23206cedfa4ef0b683e70c294c9f6.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง ทัศนศึกษาและเรียนรู้การใช้ App MyTK

คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวง นำนักเรียน ระดับชั้น ป.4 - ม.3 จำนวน 63 คน ทัศนศึกษาและเรียนรู้การใช้ App MyTK เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

02/02/2024

ติดตามข่าวสารผ่าน Fanpage ได้ที่นี่

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม / โครงการ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park