ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ

โครงการฝึกอบรม ICT

78747cb403bf340d3a38ccbc1fb2e139.jpg

 การอบรมหลักสูตร การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล )

 การอบรมหลักสูตร "การจัดการเงินพื้นฐาน และวางแผนสู่ความมั่งคั่ง" (การวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุคคล ) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด "ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

05/09/2023

b0a5575bd05cc216f97b9aa4c438dec6.jpg

อบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน หนุนเสริมกำลังแรงงาน ด้วยการอบรมยกระดับ มาตรฐานฝีมือแรงงาน “ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์” พร้อมการทดสอบเพื่อรับรองฝีมือแรงงาน ในวันที่ วันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ผู้เข้าร่วม จำนวน 63 ราย

03/07/2023

f800ef2b59a405912491bfbc2c18c5bd.jpg

อบรมหลักสูตร คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ

การอบรมหลักสูตร “คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับธุรกิจ”วันที่ 26 - 29 มิ.ย. 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 33 ราย กล่าวต้อนรับและแนะนำการอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากร นาย

26/06/2023

โครงการและกิจกรรมพิเศษ

3c3c2c8ec6af723caa58c60be913d7b1.jpg

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดรอบที่ 1 (Training) โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)”

  การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจเพื่อสังคม นำเสนอแนวคิดรอบที่ 1 (Training) โครงการ “Clean Air Heroes 2023 (ปี 2)” ออกแบบและสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร โดย UNDP Thailand ร่วมกับ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

16/11/2023

c112574266bd81d9a8c1b3206e06d52b.jpg

ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนบริเวณทางเดินเลียบลำน้ำกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

บุคลากรศูนย์ ICTอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอนบริเวณทางเดินเลียบลำน้ำกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพุธ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2566

15/11/2023

82e6945001a1dfef9dcfc33d095ca869.jpg

กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศออนไลน์ และมอบหมายการรวบรวมนวัตกรรมชุมชน ผ่านระบบ zoom meeting โครงการ “Clean Air Heroes 2023 ปี 2”

กิจกรรมครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศออนไลน์ และมอบหมายการรวบรวมนวัตกรรมชุมชน ผ่านระบบ zoom meeting โครงการ “Clean Air Heroes 2023 ปี 2” สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร โดย UNDP Thailand ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเร

13/11/2023

บริการวิชาการ

93a4c4f3920ec7b4d4176bbab776b134.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดบริการวิชาการ อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

20/11/2023

177fcda5277d17ff3921fd7542c7b4c2.jpg

คณะครูโรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 คณะครูโรงเรียนบ้านสบป่อง นำนักเรียน ทัศนศึกษาและอบรมการใช้งาน Canva ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดย ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 จำนวน 17 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพระบายสี #และใช้เทคโนโลยี AR

06/10/2023

b12e7e5cea0a84a33432a3e6fe82b0b0.jpg

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบห

31/08/2023

กิจกรรมนันทนาการ ความคิดสร้างสรรค์

d1d9b30372a9acae694e5ec938f36f08.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน คำศัพท์น่ารู้จากลักษณะ

หล่อ ในภาษาไทใหญ่คือ ฮังหลี ส่วน น่ารัก ภาษากะเหรี่ยงคือ ลอแอะ พร้อมเรียนรู้คำศัพท์คำอื่น ๆ จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "คำศัพท์น่ารู้จากลักษณะ" กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเต้น ศูนย์ ICT

18/11/2023

da0c9a5a7608b1cc061a0737b2468c18.jpg

กิจกรรมบอร์ดเกม ICT ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

  ร่วมกันสืบหาว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของความเครียดของวัยรุ่น และมีวิธีการในการรับมือได้อย่างไร ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ กิจกรรม บอร์ดเกม : วัยรุ่น วัยรู้ "ทัน" เครียด จัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Studio ศูนย์ ICT

11/11/2023

e1579012aece9533d10e4edec827b3d2.jpg

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน กิ๊บจากขวดพลาสติก

ทำกิ๊บจากขวดพลาสติกง่ายๆ น่ารักๆ ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน "กิ๊บจากขวดพลาสติก" เสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Stusio ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

04/11/2023

บริการพื้นที่

7903df8d914ebf166bd876b084b2406e.jpg

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้พื้นที่ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

12/06/2023

f75f36fa181e5887e81d40481d66b2f0.jpg

บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เพื่อศึกษา ค้นคว้าข้อมูล ในการประกอบการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผา จำนวน 30 คน ณ ห้อง Tringning ศูนย์ ICT อ

07/06/2023

490798ffe94909e5c747dae5b3c86cf8.jpg

อบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขาเขต 1 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนหมูบ้านและชุมชนเมืองด้วยโมเดลเศรฐกิจ BCG เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อ

27/04/2023

การเยี่ยมชม

3439cadd36230623d6351d4582597122.jpg

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนางสาวจันทร์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวรังสิมา ลิ้มเลิศพาณิชย์ นักวิชาการ สำนักพัฒนาการเรียนรู้เชิงพื้นที่ และนางสุนันทา สุภาวสิทธิ์ นายกสมาคมสถาบันปัญญาว

03/11/2023

dcceb35fab106e517754a505f3bef776.jpg

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.ลำพูน เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICTแม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ​​​​​​​เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566

22/09/2023

abc079a8e980d095ef21ad742797f466.jpg

การประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายกานต์ ประณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน เลขานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบา

06/07/2023

ติดตามข่าวสารผ่าน Fanpage ได้ที่นี่

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม / โครงการ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park