ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม / โครงการ

โครงการฝึกอบรม ICT

dfcce6791cd8ac77094b0368510402f8.jpg

อบรมหลักสูตร การเรียนรู้ยุคดิจิทัล

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” ในวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

19/11/2022

706bb1e7ad0fd71bdb2091e6abe54009.jpg

อบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

22/07/2022

d341eb731d260468778bc6e9228ac392.jpg

อบรม ยกระดับทักษะความสามารถการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับเตรียมความพร้อมในหลักสูตรการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

08/07/2022

โครงการและกิจกรรมพิเศษ

25e1177674d8b5bc74b456321c996647.JPG

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีทั้งหมด 13 ขบวน เป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ที่แห่ไปบนถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

08/10/2022

e4c37fac1b45dc6e82d97347f11f3083.JPG

กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) จัดกิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ“Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ 2022” (Final Round)

20/09/2022

b2859241aee5199200825b7e6d1f6ac2.jpg

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565”

ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และนางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียน เรียนรู้ เล่าสู่กันฟัง - คิด - พัฒนางานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 25

06/09/2022

บริการวิชาการ

7154d8451f05321d4e2bb445e8690c1f.jpg

เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Davinci สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป. 5 – 6 จำนวน 34 คน

16/11/2022

c8b7323e272d5ab8c473bed0d2074eb1.jpg

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ผู้สูงวัยตำบลผาบ่อง ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.ผาบ่อง

20/10/2022

cb76cb7539b8f3a0507a48e561420876.JPG

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา

โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร บรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำสื่อดิจิทัล

04/10/2022

กิจกรรมนันทนาการ ความคิดสร้างสรรค์

cd2c5fdd85dbb62cc800017e481a59ff.JPG

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ขนมกล้วย กระทงน้อย

กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "ขนมกล้วย กระทงน้อย" เรียนรู้การอ่าน พูด และการจับใจความสำคัญของนิทาน ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

26/11/2022

661825e95c63a9fd6d87a16351bd5a72.JPG

สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ตอน คำศัพท์น่ารู้จากวันลอยกระทง

เรียนรู้คำศัพท์จากวันลอยกระทง จาก 2 ภาษาน่ารู้ ไทใหญ่ - กะเหรี่ยง ตอน คำศัพท์น่ารู้จากวันลอยกระทง กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

19/11/2022

b1ec0f595df02fc4d4b9b126776a367c.JPG

กิจกรรมบอร์ดเกม ICT กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

13/11/2022

บริการพื้นที่

8a64b4e73709a82ed4be1b363d71b6f3.JPG

อบรมกลุ่มอาชีพ การจัดสวนเรียกทรัพย์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดอบรมกลุ่มอาชีพ การจัดสวนเรียกทรัพย์

05/11/2022

b24ca7e8ad1aef8f5238a8b2f87cc183.jpg

พมจ.มส. จัดอบรมผู้ช่วยคนพิการ

ระดับพื้นฐาน พ.ศ.2555 ภาคทฤษฎี (24 ชั่วโมง) ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 8

27/05/2022

5b2aa7460474f2e56771f0474e7d0634.jpg

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022)

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการแข่งขันเกมส์ E-sports RoV และ eFootball (Pes2022) ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

15/04/2022

การเยี่ยมชม

54eb47a528a30bf60e9dbc9a87b358b7.jpg

โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ เยี่ยมชมศูนย์ ฯ

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 13 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์

22/11/2022

cf146916d3f238e7d788a9c3671af0e0.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยอาจารย์สถาพร สุริยน ร่วมหารือแนวทางจัดอบรม ในปีงบประมาณ 2566 ระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

21/11/2022

a460abd4270820f31b464bc9ebaa95d9.jpg

คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เยี่ยมชมกิจกรรมและผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและแม่ฮ่องสอน

02/09/2022

ติดตามข่าวสารผ่าน Fanpage ได้ที่นี่

วิดีทัศน์แนะนำศูนย์

ปฏิทิน

ปฏิทินกิจกรรม / โครงการ

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park