Reading Park

ห้องสมุดมีชีวิต Reading Park

บริการหนังสือ สื่อความรู้กว่า 5,000 รายการ พร้อมสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียที่หลากหลาย


 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park