นิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดแสดงชุดนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวนจัดแสดง 2 ชุด ได้แก่

1 ชุด " สนุกเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากโครงการพระราชดำริ " ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 ชุด " วิทยาศาสตร์ทางเลือก สมุนไพรไทยรอบรั้ว"

ซึ่งนิทรรศการทั้ง 2 ชุดจัดแสดง ณ อาคารหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 สิงหาคม ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวัน ในเวลา 09.00 - 17.00 น. โดยมีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับ คณะหน่วยงานในโครงการพระราชดำริบรรยายให้ความรู้ในแต่ละฐานจำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ บุคลากรศูนย์ฯ นำชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ทางเลือกสมุนไพรในครัวเรือน โดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการรวมทั้งสิ้น 314 คน ดังนี้

1. คณะครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 41 ราย เข้าชมในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น.

2. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทุ่งกองมู ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 จำนวน 33 ราย เข้าชมในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น.

3. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 จำนวน 21 ราย เข้าชมในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น.

4. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4/1 - 4/3 เข้าชมในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 - 12.00 จำนวน 43 ราย และเวลา 13.00 - 14.00 น. จำนวน 43 ราย

5. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5/1 - 5/2 เข้าชมในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 34 ราย และเวลา 11.00 - 12.00 น. จำนวน 33 ราย

6. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 3 แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6/1 - 6/2 เข้าชมในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 - 10.30 น. จำนวน 34 ราย และเวลา 11.00 - 12.00 น. จำนวน 32 ราย

 

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park