เชียงใหม่นิวส์ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถ ของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park