อบรม TK Web Opac

        บุคลากร ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมอบรม TK Web Opac ร่วมกับสถาบันอุทยานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย 40 แห่ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom เพื่อนำมาปรับปรุงและแนะนำการใช้งานแก่สมาชิกอุทยานการเรียนรู้แต่ละแห่งต่อไป


   

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park