อบรม การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์สำหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park