อบรม การถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์

       อบรมการถ่ายภาพและขายภาพออนไลน์ ระหว่างวันที่ 18 - 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park