อบรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงานและการสอน ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และห้องอบรม Smart Room วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ในการจัดอบรมศูนย์ ฯ ได้มีมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยการจัดตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัด อุณหภูมิ จุดกดเจลล้างมือ บริเวณทางเข้าอาคาร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการอบรม และจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง งดเปิดเครื่องปรับอากาศขณะฝึกอบรม ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี เนื้อหาการอบรมแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยของวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย การใช้งาน Zoom บน Smart Phone และคอมพิวเตอร์, การประยุกต์ใช้ไลน์เพื่อประชุมด้วย VDO Call การ Live, การใช้ผลิตภัณฑ์ Google ได้แก่ การใช้ Calendar, Keep, Google Doc, Google Sheet, Google slide, Google Form เพื่อสร้างแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการอบรมวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรฐานการป้องกันโรค Covid-19 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมโดยผู้เข้าอบรมจะทำการเรียนผ่านระบบ Zoom เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การสร้างห้องเรียนด้วย Google Classroom, การสร้างเอกสารการสอน, การมอบหมายและส่งงาน, การจัดทำข้อสอบออนไลน์ 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park