อบรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน

      โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งของชุมชน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์เพื่อการทำงาน” ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. จำนวน 2 รุ่น ผู้เข้าอบรมจำนวน 52 ราย โดยเป็นผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน อบรม ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมีนายจิระ พาณิชยานนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรม

ก่อนเข้าห้องอบรมศูนยฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองผู้เข้าอบรมบริเวณทางเข้าอาคาร โดย กำหนดให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดการอบรม กดเจล และวัดอุณหภูมิ ภายในห้องอบรมกำหนดพื้นที่นั่งอบรมโดยการเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน Covid-19 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

• การประชุมออนไลน์ ด้วย Zoom Application ทั้งบนมือถือและบนคอมพิวเตอร์

• การใช้เอกสารออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์

• การใช้งาน Google Sheet Google Doc Google Slide และ Google Drive

• การสร้าง QR Code

• การตัดต่อคลิปด้วย KineMaster และ การเผยแพร่คลิปบน Youtube

ทั้งนี้การใช้งานสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์นับว่ามีความสำคัญยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน การใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการทำงาน การสื่อสารถึงกันในองค์กร ช่วยทำให้งานดำเนินไปได้ภายใต้ข้อจำกัดเงื่อนไขด้านสถานที่ เวลาและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นสังคม 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park