อบรม ยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 (การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์) ผู้เข้าร่วมจำนวน 32 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. วิทยากรโดย นายศุภชัย นามเนียม









เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park