บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ Generative AI

          อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนแม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เทคนิคการขายสินค้า การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และการประยุกต์ใช้ Generative AI อาทิ การใช้ OpenAI, GEmini, MS Copilot ในการคิดแคปชั่น เนื้อหา การแปลงภาพเป็นข้อความ การแปลงข้อความเป็นไฟล์เสียง และวิดีโอ แก่กลุ่มเกษตรรุ่นใหม่ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อม ให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการเกษตรให้สอดคล้องกับพื้นที่ และสินค้า เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง)

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park