อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นายณัฐกรณ์ สิงหนาท
          โดยภาคการศึกษา 2566 ในวันเวลา และหลักสูตร ดังนี้
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 31 คน รับการอบรม “Google site” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

 

 

 
 
โรงเรียนบ้านในสอย ระดับชั้น ป.4 -6จำนวน 40 คน รับอบรม "การใช้งานผลิตภัณฑ์ Google" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านสบสอย ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 12 คน รับการอบรม “การใช้งาน MS Powerpoint ” วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านสบสอย ระดับชั้น ป.4-6 จำนวน 12 คน รับการอบรม “การใช้งาน MS Powerpoint ” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 

 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป.4 จำนวน 20 คน รับการอบรม “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ” วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 

 

 

 

 
โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 33 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park