9) อบรม ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน หลักสูตร “การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสำนักงานยุคดิจิทัล” ภายใต้โครงการ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฯ งบเงินอุดหนุน โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 1 – 4 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น. (30 ชั่วโมง) ผู้เข้าร่วม จำนวน 40 ราย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวแนะนำหลักสูตรอบรมโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายสถาพร สุริยน หัวข้อการอบรม

- ความรู้พื้นฐานเรื่องโปรแกรมสำนักงาน

- การใช้งานโปรแกรมสำนักงานดิจิทัล ด้วยผลิตภัณฑ์ Google (Doc / Sheet / Slide)

- การจัดทำฐานข้อมูลและแบบสอบถามออนไลน์

- การจัดทำเว็บไซต์อย่างง่ายเพื่อการสื่อสารองค์กร

- การประชุมออนไลน์

- การใช้งาน Youtube

- การใช้ Google Trende

- การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมการออกแบบออนไลน์

กิจกรรมอบรมดำเนินการภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park