ร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023)

ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023)
          อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และนางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ บุคลากรศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน “เทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพฯ” (Learning Fest Bangkok 2023) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้กว่า 30 องค์กร ภายใต้แนวคิด “Wonderlearn สงสัยให้สุด เป็นมนุษย์ไม่หยุด เอ๊ะ” เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดเพลตฟอร์มในการส่งเสริมระบบการเรียนรู้ ที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้คนทุกช่วงวัยในสังคมได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่จะเรียนรู้ ในวันที่ 14 – 17 กันยายน 2566 ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park