อบรม การวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์

       ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เสริมทักษะการวางแผนการเงิน การออม และการลงทุน ทักษะที่จำเป็นของบยุคกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การอบรม การวางแผนการเงิน และ การลงทุนออนไลน์ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ลานหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ฝ่ายการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ แนะนำหลักสูตรการอบรมและแนะนำพื้นที่บริการของศูนย์ฯ มีผู้เข้าร่วมการอบรมกว่า 40 ราย . เนื้อหาการอบรมทั้ง 2 วันประกอบ ด้วย การเริ่มต้นวางแผนการเงิน และการลงทุนออนไลน์ เกมส์กระแสเงินสด รูปแบบการออมและการลงทุน การเริ่มต้นลงทุนในหุ้น กลยุทธ์และการใช้ Application วัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักและเห็นคุณค่าของการวางแผนการเงิน รู้ เข้าใจ และมีทักษะในการวางแผนการเงิน และการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ ประการสำคัญคือมองเห็นแนวทางและโอกาสการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงด้านการเงิน โดยการประยุกต์ใช้ทักษะ การแสวงหาความรู้ การวางแผนการเงิน เพื่อการลงทุนได้อย่างยั่งยืน

 

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park