อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร/ นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทร์แม่ฮ่องสอน นายต้นน้ำ อินทรพรม / นายพงศธร จุลปิยะ โดยภาคการศึกษา 2566 ในวันเวลา และหลักสูตร ดังนี้
โรงเรียนบ้านสบสอย ระดับชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 12 คน รับการอบรม “การใช้งาน Microsoft Word ” วันที่ 30 สิงหาคม 2566

โรงเรียนชุมชนบ้านสบสอย ระดับชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 12 คน รับการอบรม “การใช้งาน Powerpoint ” วันที่ 31 สิงหาคม 2566โรงเรียนบ้านในสอย ระดับชั้น ป.3 จำนวน 24 คน อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น วันที่ 13 กันยายน 2566
 
โรงเรียนบ้านในสอย ระดับชั้น ป.5 จำนวน 19 คน อบรมการใช้ผลิตภัณฑ์ Google วันที่ 14 กันยายน 2566

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park