สร้างฝันสร้างคิดส์ ตอน ฉันคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล

          กิจกรรมรักการอ่าน ตอน "ฉันคัดแยกขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล" ได้ทักษะการฟัง และการจับใจความสำคัญเนื้อเรื่องในหนังสือ และเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะ
ในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเด็ก ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park