กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566

          กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมวันที่ 16 สิงหาคม 2566
          #ชมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์จากเศษพืชผลทางการเกษตร (ระดับ ม.ต้น - อุดมศึกษา) มีผู้เข้าร่วม ประกวดทั้งหมด 11 ทีม รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นายวุฒิชัย นวลศักดิ์ศรี, นายชัยนันท์ ไพรวัลย์, นายทศนาถ สุราษฏร์ ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นางสาวสุพิชญา โสภาเพ็ญทรัพย์, นางสาวกรกนก ธัญญาจินดาโชติ, นางสาวกัญญาณี ชาติพลพิสุทธิ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ นางสาวมนต์นภา ธนภูฒินนท์, นางสาวลวิตรา บุญสุข, นางสาวนิชดา มณีชมพูรัตน์
ชมย้อนหลัง
          - ช่วงเช้า รอบนำเสนอ https://www.facebook.com/mhsictFanpage/videos/1029958448002442
          - ช่วงบ่าย รอบชิงชนะเลิศ https://www.facebook.com/mhsictFanpage/videos/3553437011589877
          #กิจกรรมการประกวดภาพวาดจินตนาการ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม” (ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย) มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 34 ผลงาน รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขุนยวม ได้แก่ เด็กหญิงพรหมลักษณ์ บุญทา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านป่าลาน ได้แก่ เด็กชายภาณุวิชญ์ ซอหนั่นต่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบ้านปางตอง ได้แก่ เด็กชายยงยุทธ ไม่มีชื่อสกุล และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าลาน เด็กหญิงเบญญาภา เกียรติอรุณเลิศ และโรงเรียนขุนยวม ได้แก่ เด็กชายบุญฤทธิ์ ผิวผัน
กิจกรรมวันที่ 17 สิงหาคม 2566
          #ชมการแข่งขันเกมRoV 09.00 น. มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ได้แก่ นายณัฐดนัย ไกรรักษ์, นายพีรพัฒน์ วงศ์ไช, นายอานนท์ บุญเรือง, นายกวินภพ เกิดจินดา, นายคมศาสตร์ ต้าวพรหม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ เด็กชายธนดล นามวงศ์, เด็กชายยศกร พงษ์ศิริ, เด็กชายกฤษฎา อินงาม, เด็กชายกฤษณกัณฑ์ โสภาคย์กุล, เด็กชายชยานันท์ คุ้มกันนาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ได้แก่ เด็กชายชนจันทร์ จิตธรรมดี, เด็กชายสุรดิษ รัตนบรรธร, เด็กชายศิริโชค ธัญญาต๊ะหิรัญ, เอกศิดานนท์ โสภาฉัตรณรงค์, เด็กชายธัญวิสิฏฐ์ ภูมิพล

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park