เข้าร่วมกิจกรรม Youth Co:Lab Regional Summit 2023 ณ องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

          วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน, นางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากร และ นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา ศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้ประกอบการกาแฟห๊อม หอม เข้าร่วมกิจกรรม Youth Co:Lab Regional Summit 2023 ณ องค์การสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566
          โดยมีผู้นำและผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมจัดแสดง นวัตกรรม ของผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่จากทั่วเอเชียแปซิฟิก กว่า 20 ประเทศ และต่อเนื่องไปยังกิจกรรมอบรมนักบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชน Train the Trainers จัดโดย UNDP Thailand ร่วมกับ TK Park และ 6 เครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส และสงขลา การอบรมจัดขึ้นในวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ มิวเซียมสยาม การอบรมมุ่งขยายผลไปยังแต่ละพื้นที่เพื่อนำเอากระบวนการเรียนรู้ส่งต่อยังเยาวชน ชุมชน ประชาชน ในการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด SDGs ธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park