อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล

          ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาทักษะด้าน ICT คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และสื่อดิจิทัล ทุกวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ในเวลา 09.00 - 16.00 น. มีอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากรประจำศูนย์ฯ นางสาวพิมพ์ชนก โพธิ์คำ / นายจรูญ ศักดิ์กะทาวุธ / นางสาวนิจลักษมี ณ สุนทร/ นางสาวอรนิดา แก้วกองบุญ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากวิทยาลัยการอาชีพ นวมินทร์แม่ฮ่องสอน นายต้นน้ำ อินทรพรม / นายพงศธร จุลปิยะ โดยภาคการศึกษา 2566 ในวันเวลา และหลักสูตร ดังนี้
 
     โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ม.2/1 จำนวน 24 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
     โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ม.2/2 จำนวน 26 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
     โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ม.3/1 จำนวน 19 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 12 กรกฎาคม 2566
     โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ม.3/2 จำนวน 21 คน รับการอบรม “การทำสื่อด้วย Canva” วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park