การประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน

          การประชุมศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือน กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
          ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายกานต์ ประณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายฤทธิพร ไหวเคลื่อน เลขานายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน, นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, นายอุดม ชมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, นายศุภกิจ จันระวาง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายชวลิต นิมงคล นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
          ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนนำโดย นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายจิระ พานิชยานนท์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายทรงศักดิ์ ปัญญา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นางจินตนา เรียงไรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, นายสุบันกร กวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ, นายมนตรี วงษ์รีย์ หัวหน้างานเทคโนโลยี, นางเกษร จามาลี หัวหน้างานฝึกอบรม, นางสาวเอกภาวี ขัติครุฑ นักวิชาการศึกษา, นางสาวสิริกร สมควร นักวิชาการศึกษา, นางสาวเอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนหัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร นักวิชาการศึกษา
          โดยมีประเด็นหารือในด้านแนวทางการพัฒนาศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมกันทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการปรับปรุงพื้นที่ บันทึกความร่วมมือ และการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการบริการ กิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2566 – 2570

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park