บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางการผ่านสื่อออนไลน์และการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และการเล่าเรื่อง แก่กลุ่มวิสหกิจชุมชน อำเภอแม่สะเรียง

          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น.อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติผ่านระบบ Zoom ในหัวข้อ แนวทางการผ่านสื่อออนไลน์และการขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ และการเล่าเรื่อง แก่กลุ่มวิสหกิจชุมชน อำเภอแม่สะเรียง เพื่อเป็นการยกระดับในการก้าวสู่การขายสินค้าออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางการตลาดจากผลผลิตที่ได้จากกลุ่ม โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณต์ดอกไม้จันทร์ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง ผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพร อาทิ ลูกประคบ ชาสมุนไพร หมอนสมุนไพร เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park