บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์และการขายผ่านแพลตฟอร์มFacebook, TikTok เทคนิคการถ่ายภาพ การแต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

          เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์และการขายผ่านแพลตฟอร์มFacebook, TikTok เทคนิคการถ่ายภาพ การแต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และมีนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากรศูนย์ ICT ฯ เป็นผู้ช่วยฯ ในการฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจัดโดยศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ กาแฟอินทรีย์บ้านแม่ริดป่าแก่ ผ้าทอกะเหรี่ยง เป็นต้นเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park