บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์, การขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ เทคนิคการถ่ายภาพ แต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

          อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ แนวทางการขายผ่านสื่อออนไลน์, การขายของออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ เทคนิคการถ่ายภาพ แต่งภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และมีนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากรศูนย์ ICT ฯ เป็นผู้ช่วยฯ ในการฝึกปฏิบัติ กิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิตยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการอบรมการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ด้วยเครื่องมือดิจิตอล จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินการฝึกอบรมดังนี้
     วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟบ้านหัวแม่เย็น ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดลานกางเต๊นท์) อำเภอปาย
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 กลุ่มแปลงใหญ่กาแฟบ้านหัวแม่เย็น ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (จุดลานกางเต๊นท์) อำเภอปาย
     วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสงบ้านแม่สะงา ณ วัดบ้านแม่สะงา อำเภอเมือง
     วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 กลุ่มแปลงใหญ่อาโวคาโดบ้านต่อแพ ณ อบต.แม่เงา อำเภอขุนยวม
     วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กลุ่มแปลงใหญ่อาโวคาโด บ้านห้วยน้ำใส ณ ที่ทำการแปลงใหญ่บ้านห้วยน้ำใส อำเภอสบเมย
     วันที่ 1 มิถุนายน 2566 แปลงใหญ่กาแฟบ้านแม่งะ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ บ้านแม่งะ อำเภอแม่ลาน้อยเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park