เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเยาวชน เพื่อสังคม

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา ก้องกังวาลไพร บุคลากรศูนย์ ICT ฯ และ นางสาวจันทร์หอม รัตนชัยรัมภา ผู้ประกอบการกาแฟห๊อม หอม เข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในโครงการบ่มเพาะธุรกิจเยาวชน เพื่อสังคม ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง UNDP Thailand, TK Park และเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการในการนำเอาความรู้พัฒนาเยาวชนด้านธุรกิจในพื้นที่ต่อไป
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park