บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การจัดทำแบรนด์ / ตราสินค้า ช่องทางการจำหน่ายและการตลาดออนไลน์ แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นที่ตำบลหัวปูลิง ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การจัดทำแบรนด์ / ตราสินค้า ช่องทางการจำหน่ายและการตลาดออนไลน์ แก่กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นที่ตำบลหัวปูลิง ณ โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับสู่มาตรฐาน ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาพ:สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park