ร่วมหารือแนวทางการจัดโครงการ SDG Localization พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คุณ อรชพร นิมิตกุลพร ผู้จัดการโครงการ SDGs Localization และ คุณ วัชริศ เหมพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ

          วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการจัดโครงการ SDG Localization พื้นที่แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ คุณ อรชพร นิมิตกุลพร ผู้จัดการโครงการ SDGs Localization และ คุณ วัชริศ เหมพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
        เบื้องต้นหารือในส่วนของการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ในประเด็นด้าน SDGs พื้นที่แม่ฮ่องสอน ถึงแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดอบรมด้านนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนัก การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษหมอกควัน PM2.5 ปัญหาด้านการศึกษา สาธารณสุข ของพื้นที่ และการเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคมโดยเยาวชนในท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park