ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “ ICT Summer Course Back To School "

enlightenedศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่โลกการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 “ICT Summer Course Back To School " วันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำหรับเด็กอายุ 6 - 15 ปี ณ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับเด็ก การออมเงินสำหรับเด็ก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม BCG & SDGs และการเรียนรู้ภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 64 คน

enlightened กล่าวต้อนรับ แนะนำกิจกรรม และดำเนินการ โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และบุคลากรศูนย์ วิทยากรจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ได้แก่ บุคลากรโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ บุคลากรจากธนาคารกรุงเทพ บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสมาชิกกลุ่มเสน่ห์โคมไต

กิจกรรม 5 วัน ประกอบด้วย
enlightenedวันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ ผ่าน Application AR ไดโนเสาร์
enlightenedวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก
enlightenedวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้ การออมสำหรับเด็ก
enlightenedวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว การแยกขยะ และมลพิษทางอากาศ BCG & SDGs
enlightenedวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เรียนรู้ภาษา นันทนาการ ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น "รู้เรียนเล่น ที่นี่แม่ฮ่องสอน เมืองแห่งการเรียนรู้"
 
วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566
 วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566

วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park