อบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

     สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่นายจ้างเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 รุ่นที่ 3 เพื่อให้นายจ้าง / เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูล และชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park