ร่วมรับฟังการนำเสนอของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสื่อการนำเสนอในโอกาสการนำเสนองานของนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ที่กำลังจะจบการศึกษา โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าว ได้ผ่านการอบรมการออกแบบจัดทำสื่อ การถ่ายทำตัดต่อวิดีโอ ของศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park