อบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน”

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการทำงาน” ในวันที่ 23 - 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ และ อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา

เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย หลักการใช้สื่อและเทคโนโลยีออนไลน์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Application สำหรับการทำงานออนไลน์, การจัดทำสื่อดิจิทัล, การจัดการทรัพยากรเพื่อใช้งานร่วมกันบนระบบออนไลน์, การใช้งานเอกสารและโปรแกรมสำนักงานออนไลน์, การสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์, การจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมออนไลน์, และการจัดทำเว็บไซต์ด้วย Google Site

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park