การประกอบอาชีพด้วย ICT ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ”

          ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการประกอบอาชีพด้วย ICT ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ดิจิทัลคอมเมิร์ซ” ให้กับ นักเรียน เยาวชน ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย ณ ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านในสอย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 วิทยากรโดย นายปดิธร แสงคุณ/อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และ แพท สาวดอยแม่ฮ่องสอน Youtuber และ TikToker ชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park