การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง” ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์

เนื้อหาการเรียนรู้ประกอบด้วย การคำนวณโดยการใช้สูตร, การใช้ฟังก์ชัน, การกรองข้อมูล, การแสดงผลข้อมูลตามเงื่อนไข, การใช้งาน Pivot Table และ Pivot Chart, การสร้างแผนภูมิ, การสร้างการใช้งานด้วย Macro, การเชื่อมโยงสูตรคำนวณระหว่างเซลล์, การเชื่อมโยงข้อมูลจากเซลล์และไฟล์แบบต่างๆ และการรักษาความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูล ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MS Excel ขั้นสูง” ในวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park