เรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อบรมการตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Davinci สำหรับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ ระดับชั้น ป. 5 – 6 จำนวน 34 คน ในวันที่ 16 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Training ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park