ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า)

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ร่วมสืบสานประเพณีแห่จองพารา (ปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้า) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้มีทั้งหมด 13 ขบวน เป็นขบวนแห่จากชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ที่แห่ไปบนถนนขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแต่ละขบวนจะประกอบด้วยจองพาราที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงาม (ปราสาทรับเสร็จพระพุทธเจ้า) มีการแสดง รำนก รำโต รำไทใหญ่ กลองมองเซิง ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน จากคณะฟ้อนรำกว่า 300 คน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมชม ภายหลังขบวนเสร็จสิ้น ชุมชนจะนำจองพาราไปถวายยังวัดของแต่ละชุมชน ตลอดจนประดับประดาตามบ้านเรือน อาคารสำนักงานต่าง ๆ
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park