อบรมให้ความรู้ หลักสูตรการตลาดออนไลน์

อบรมให้ความรู้ หลักสูตรการตลาดออนไลน์
        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ บุคลากร และ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประจำการและนอกประจำการ โดยมีผู้เข้าอบรมกว่า 120 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จำกัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน จัดโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ร่วมกับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน สกสค. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมุ่งหวังให้เป็นอาชีพเสริม แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
...ขอขอบคุณ รูปภาพจากสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

 


เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park