พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 ด้วยโปรแกรม Paint 3D ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
                                                 - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิชญาภา โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
                                                 - รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพรหมลักษณ์ บุญทา โรงเรียนขุนยวม
                                                 - รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงมณีรินทร์ กรชูโชค โรงเรียนขุนยวม
                                                 - รับรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงชมพูนุช เจริญเจ้าสกุล โรงเรียนขุนยวม
                                                 - รับรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา เกียรติอรุณเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน

 

 
                                           2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
                                                - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ห้องสอนทีม A โรงเรียนห้องสอนศึกษา
                                                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ห้องสอนทีม B โรงเรียนห้องสอนศึกษา
                                                - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมPalan A โรงเรียนบ้านป่าลาน
                                                - ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมPalan B โรงเรียนบ้านป่าลาน
                                                - ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมลีลาวดี โรงเรียนบ้านหมอกจำแป่

 
                                              3. การแข่งขันเกม E-Sport (RoV) ทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
                                                   - รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Baby Duck
                                                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SWGAME
                                                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมขอที่1จะเอาเงินไปกินหมูกระทะ
                                                   - ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม กขคง

                                   4. การประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ” ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
                                        - ทีม KWIT โรงเรียนขุนยวมวิทยา
                                        - ทีม TMMS SCHOOL 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
                                        - ทีม Keep together วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน-หน่วยจัดแม่สะเรียง
                                        - ทีม Palan teem โรงเรียนบ้านป่าลาน
                                        - ทีม MJP Boom โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park