พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 โดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน และคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)
 
1. การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 ด้วยโปรแกรม Paint 3D ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพิชญาภา โสภาการเวก โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงพรหมลักษณ์ บุญทา โรงเรียนขุนยวม
- รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงมณีรินทร์ กรชูโชค โรงเรียนขุนยวม
- รับรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงชมพูนุช เจริญเจ้าสกุล โรงเรียนขุนยวม
- รับรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา เกียรติอรุณเลิศ โรงเรียนบ้านป่าลาน

 
 
 
 

2. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ห้องสอนทีม A โรงเรียนห้องสอนศึกษา
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีม ห้องสอนทีม B โรงเรียนห้องสอนศึกษา
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมPalan A โรงเรียนบ้านป่าลาน
- ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมPalan B โรงเรียนบ้านป่าลาน
- ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมลีลาวดี โรงเรียนบ้านหมอกจำแป่

3. การแข่งขันเกม E-Sport (RoV) ทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Baby Duck
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม SWGAME
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมขอที่1จะเอาเงินไปกินหมูกระทะ
- ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม กขคง

4. การประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ “Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ” ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้แก่
- ทีม KWIT โรงเรียนขุนยวมวิทยา
- ทีม TMMS SCHOOL 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
- ทีม Keep together วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน-หน่วยจัดแม่สะเรียง
- ทีม Palan teem โรงเรียนบ้านป่าลาน
- ทีม MJP Boom โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park