การแข่งขันเกม E - sport (RoV)

การแข่งขันเกม E - sport (RoV) (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00  น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน  อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน 
 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park