"Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ"

การประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ" (มัธยมศึกษา - อุดมศึกษา รวมถึงเยาวชน
นอกระบบการศึกษา) วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park