บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "SDGs คืออะไร สำคัญ และจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร" และ "SDGs นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่"

การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "SDGs คืออะไร สำคัญ และจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร" และ หัวข้อ "SDGs นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่" โดยคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)

 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park