สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน สถาบันวิทยาลัยชุมชน สป.อว. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างการรับรู้ การตระหนักและเห็นคุณค่าแก่เยาวชน ประชาชน ด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG : bio - circular green economy” จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน
อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
enlightened พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายคมสัน คูสินทรัพย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และประชาชน
enlightened การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "SDGs คืออะไร สำคัญ และจะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร" และ หัวข้อ "SDGs นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่" โดยคุณณิชกานต์ ธรมธัช เจ้าหน้าที่งานเยาวชนและนวัตกรรมเพื่อสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Thailand)
enlightened การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 ด้วยโปรแกรม Paint 3D (ป.4 - ป.6)
enlightened การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ม.1 - ม.3)
enlightenedการประกวดแนวคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ในหัวข้อ "Clean Air Heroes นักสู้กู้อากาศ" (มัธยมศึกษา - อุดมศึกษา รวมถึงเยาวชนนอกระบบการศึกษา)
enlightened การแข่งขันเกม E - sport (RoV) (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าร่วมแข่งขัน)
นอกจากการบรรยายให้ความรู้ การประกวด และแข่งขันแล้ว ภายในงานมีการจัดแสดงชุดนิทรรศ BCG โครงการ U2T โครงการศูนย์ไทใหญ่ ผลงานการฝึกอบรมจากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดแสดงนิทรรศการบริเวณชั้น 2 ของอาคารหมอกใหม่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565
          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                           

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park