บอร์ดเกม ICT ออนทัวร์ รร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน นำโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ฯ และบุคลากร จัดกิจกรรมบอร์ดเกม ICT ออนทัวร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนกว่า 90 คน โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะการวางแผนอย่างเป็นระบบ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง มีการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยบอร์ดเกมทั้งหมด 18 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK Park ต้นแบบ ในชุดบอร์ดเกม Print and Play เล่น เรียนรู้ ไร้พรมแดน ชุดบอร์ดเกมนักสืบชาติพันธุ์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถานที่ และชนเผ่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park