อบรม หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิก

        ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ วันที่ 19 - 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย วิทยากร นายเผด็จ ไชยสมบัติ และ นายสถาพร สุริยน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการออกแบบสร้างงานกราฟิก กราฟิกที่เหมาะสมกับงานธุรกิจ การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ และการตัดต่อคลิปวิดีโอเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ บริการและธุรกิจ
 
 

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park