เผยแพร่ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์”

        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        โดยหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์” ได้มี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก เห็นคุณค่าและรู้เท่าทันการใช้สื่อ ตลอดจนแนวทางการสร้างสื่อแก่กลุ่มนักเรียน เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ

 
เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยาลัยชุมชน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
TK Park